Giỏ hàng 0

Lời Tác Bạch Hồi Hướng

LỜI TÁC BẠCH HỒI HƯỚNG:
 
Nhất tâm đảnh lễ:
 
- Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật (1 lạy)
- Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp (1 lạy)
- Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Hiền Thánh Tăng (1 lạy)
 
Nam Mô A Di Đà Phật
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Con kính bạch chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho đệ tử con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp ủng hộ cho con.
 
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... âm lịch.
 
Đệ tử con tên là: ...
 
Pháp danh (nếu có): ...
 
Tuổi: ... Ngày tháng năm sinh: ...
 
Hiện đang cư ngụ tại: ...
 
Thành tâm quy đầu Tam bảo, phát nguyện thọ trì kinh ... (trì chú, niệm Phật). Để cho con được hiểu thấu lời Phật dạy, rèn sửa thân tâm, tu tập hoá giải nghiệp chướng, tăng trưởng phước lành, trí tuệ khai minh.
 
Đệ tử con nguyện đem công đức tụng kinh (chép kinh, trì chú, niệm Phật) của ngày hôm nay cầu nguyện cho chính bản thân, cho thân nhân, bạn bè, người quen của con, đồng thời cho tất cả chúng sinh mọi loài ở khắp mười phương pháp giới đều cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Cúi mong Đức Phật từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ cho đệ tử con.
 
Nguyện cho con ở trong đời này kiếp này và muôn đời sau, con cúi xin Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chứng giám cho tấm lòng thành của con. Nguyện cho con làm bất kỳ một việc gì cũng đều được phước lành hoặc có công đức tu tập được trong một ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây hoặc trong một đời và nhiều đời trước. Con xin nguyện hồi hướng cho Cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại tiên linh, đa sanh phụ mẫu, ân sư đời đạo, cùng với tất cả những người thân bằng quyến thuộc của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước và hiện còn ở trong đời này.
 
Đệ tử con cũng xin nguyện đem công đức tụng kinh (trì chú, niệm Phật) của ngày hôm nay cùng với các công đức, phước báu này hồi hướng phúc lành đến cho toàn thể pháp giới chúng sinh, cho linh hồn ông bà tổ tiên thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; cho gia đình cha mẹ, các anh chị em, vợ (chồng), con cái của từ nhiều đời nhiều kiếp trước và hết thảy các oan gia trái chủ của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo từ bi phóng quang gia hộ cho hết thảy chúng sinh đều cùng lìa khổ được vui, đồng được vãng sanh về cõi Tây phương Tịnh Độ.
 
Đệ tử con nguyện đem công đức này hồi hướng đến cho tất cả những người bị tai nạn đường phố, người chết do thiên tai, dịch bệnh và tất cả tai nạn khác; những hương linh ánh hùng vì nước vong thân, những vong hồn không người thân thích, các vong linh thai nhi bị sẩy thai, bị loại bỏ, tất cả chúng sinh ở khắp mười phương pháp giới, những oan gia trái chủ có ân oán với con từ vô lượng kiếp cho đến nay. Nguyện cho chư vị có thể nghe thấu được Phật pháp, hiểu thấu được kinh tạng, phát tâm Bồ - đề, thành tâm sám hối hết tất cả những ác nghiệp đã tạo ở trong quá khứ, quy đầu Tam Bảo, lìa khổ u minh, sớm ngày được vãng sanh về miền Tây phương Cực Lạc quốc, nơi có Đức Phật A Di Đà, để tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ trong vòng lục đạo.
 
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ độ trì cho đệ tử con luôn luôn được trải lòng thương yêu khắp tất cả chúng sinh, dù là thế giới hữu hình hay vô hình. Xin cho con biết thương yêu loài người, loài vật và chúng sinh ở trong âm ti cho đến cỏ cây. Cho con luôn luôn được giữ lòng khiêm hạ, luôn thấy mình như cỏ rác, cát bụi. Nguyện trong đời này và nhiều đời nhiều kiếp về trước, nếu con làm được những điều gì có ích, thì những công đức tu tập, những phước báu mỗi ngày ấy con xin chia sẻ đến khắp pháp giới chúng sanh.
 
Nguyện cho con khi bỏ báo thân này, con và hết thảy các chúng sinh đều được vãng sanh về miền Tây phương Cực Lạc quốc, được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thọ ký. Cúi mong Đức Phật từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ cho chúng sinh. Tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Ngưỡng nguyện Đức Đại Bi Quan thế Âm Bồ Tát cùng Phật pháp Thánh Hiền Tăng vô thượng Tam Bảo mật thuỳ chứng minh gia hộ.
Đệ tử con cũng nương nhờ oai lực của Tam Bảo, oai đức của chư Hiền Thánh Tăng mà phát tâm với lòng tôn kính. Xin mời toàn thể oan gia trái chủ, các vong linh đã có duyên về trong pháp hội này, chư Thiên, Thiện Thần, Hộ pháp cùng chắp tay lắng nghe và theo con cùng tụng kinh, trì chú, niệm Phật với nhau. Nguyện Đức Phật từ bi chứng giám cho lời cầu nguyện của con được thành tựu mỗi ngày luôn tăng trưởng. Nguyện cầu cho con và tất cả chúng sinh đều được vãng sanh về miền Tây phương cực lạc.
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 lần, 3 lạy)
Cập nhật ngày 11/08/2023icon zalo
icon zalo icon zalo