Giỏ hàng 0

Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Xem thêm

Còn hàng
Giá : Miễn Phí

Chi tiết

☘ Này Thiện Nam Tử nếu có người đối với mười đại nguyện nầy hết lòng tin tưởng, thọ, trì, đọc, tụng, cho đến biên chép một bài tụng bốn câu trong mười đại nguyện, sẽ mau diệt trừ được năm nghiệp vô gián, vô lượng ác nghiệp, các bệnh về thân, tâm trong thế gian, cũng như mọi điều khổ não. Ngoài ra, các loại ma quỷ như: Dạ-xoa La-sát,Cưu-bàn-đồ,Tỳ-xá-xà,Bộ-đa, v.v…Các loại ác quỷ thần chuyên ăn thịt, hút máu thảy đều xa lánh, hoặc có khi chúng còn phát thiện tâm gần gũi không phải để phá khuấy mà để bảo vệ nữa. Bởi thế, nếu có người trì tụng Mười Đại Nguyện nầy, dù đi cùng khắp thế gian cũng không gặp diều gì chướng ngại,như mặt trăng giữa thinh không, không một vệt mây che; lại được chư Phật, Bồ-tát ngợi khen, trời, người đều lễ kỉnh và đáng được tất cả chúng-sanh cúng dường.

☘ Nếu có thiện-nam-tử hay thiện-nữ-nhân dùng vô biên vô số các thứ thiện diệu thất bảo và các thứ an lạc nhất của cõi người, trời, bố thí cho hằng sa chúng sanh, cúng dường vô lượng chư Phật, Bồt-tát, trải qua vô số đời kiếp; rồi đem công đức đó so với công đức của người chỉ nghe qua một lần mười đại nguyện thôi, ta thấy công đức của người trước sẽ không bằng một phần trong hằng hà sa số phần của người sau.

☘ Thiện nam tử! Nếu có chúng sanh nào nghe, tin, rồi thọ, trì, đọc, tụng và giảng giải cho người khác Mười Đại Nguyện nầy, sẽ có vô số công đức và công đức ấy chỉ có một mình đức Phật biết.Vì thế, các người khi nghe mười đại nguyện,đừng sinh lòng nghi ngờ, nên thọ, trì, đọc, tụng, biên chép và nói cho người khác nghe, càng nhiều càng tốt.Những người làm như thế, chỉ trong một niệm, các hạnh nguyện của họ đều thành tựu và sẽ được vô biên phước đức, vì chính họ đã cứu vớt chúng-sanh ra khỏi bể khổ phiền não và đưa về Cực-Lạc thế-giới của đức A-Di-Đà.

☘ 10 Đại nguyện quảng đại của Phổ Hiền Bồ Tát như sau:

1. Lễ kính chư Phật

2. Xưng tán Như Lai

3. Rộng tu cúng dường

4. Sám bốn nghiệp chướng

5. Tuỳ hỷ công đức

6. Thỉnh chuyển Pháp luân

7. Thỉnh Phật trụ thế

8. Thường tuỳ Phật học

9. Hằng thuận chúng sinh

10. Phổ giai hồi hướng

 

icon zalo
icon zalo icon zalo