Giỏ hàng 0
Sự hiểu lầm tai hại về niệm Phật nhất tâm bất loạn!

Sự hiểu lầm tai hại về niệm Phật nhất tâm bất loạn!

2021-08-04 10:39:23

Nhiều người bảo: “Phải niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh Cực Lạc”. Đây là sự lầm lạc vô cùng tai hại, làm chướng ngại đường giải...

10 Cách trì danh niệm Phật!

10 Cách trì danh niệm Phật!

2021-08-04 10:39:23

Trì Danh niệm Phật là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhứt hiện nay. Nhưng Trì Danh cũng được áp dụng với nhiều cách thức khác nhau tùy theo căn tánh của mỗi người....

Có bao nhiêu Phương pháp niệm Phật?

Có bao nhiêu Phương pháp niệm Phật?

2021-08-04 10:39:23

Niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm, cũng là niệm Phật. Cho nên trong môn Niệm Phật có 4 phương pháp niệm Phật, bao gồm:...

Tam Vô lậu học Giới Định Huệ là gì?

Tam Vô lậu học Giới Định Huệ là gì?

2021-08-04 10:39:23

Tam vô lậu học là pháp tu căn bản của Phật pháp, gồm có: Giới, Định và Huệ. Bởi thế trong Kinh Lăng Nghiêm đức Phật dạy: “Nhiếp tâm giữ giới, nhân giới...

Tam minh là gì?

Tam minh là gì?

2021-08-04 10:39:23

Tam minh là ba cảnh giới tu chứng, bao gồm: Thiên nhãn minh, Túc mệnh minh và Lậu tận minh. Ba cảnh giới này, nơi quả vị bậc A La hán gọi là Tam minh, nơi quả vị...

Lục độ là gì?

Lục độ là gì?

2021-08-04 10:39:23

Lục độ là sáu pháp tu căn bản của người học Phật, bao gồm: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí huệ. Sáu pháp tu này thô tế, sâu cạn...

Trí Huệ là gì ?

Trí Huệ là gì ?

2021-08-04 10:39:23

Trí Huệ là sự thấy biết sáng suốt được sinh ra bởi Định Lực. Đây là cảnh giới cao nhất của người học Phật trong tam vô lậu học “Giới, Định, Huệ”....

Thiền định là gì?

Thiền định là gì?

2021-08-04 10:39:23

Thiền định là cách giữ thân xác, hơi thở và tâm thức của mình luôn an trú trong hiện tại. Nghĩa là ta nhiếp tâm chẳng để cho ngoại cảnh lay động, xa lìa hết...

Tinh tấn là gì?

Tinh tấn là gì?

2021-08-04 10:39:23

Tinh là tinh chuyên, thuần nhất, không xen tạp. Tấn là đi tới không thoái lui. Tinh tấn là luôn luôn chuyên tâm nhất trí, cố gắng không ngừng để đạt được mục...

Ngũ giới là gì?

Ngũ giới là gì?

2021-08-04 10:39:23

Ngũ giới là năm trọng giới căn bản của Phật tử hay còn gọi là năm điều răn cấm căn bản, bao gồm: 1. Không giết hại. 2. Không trộm cướp. 3. Không tà dâm....

Trì giới là gì?

Trì giới là gì?

2021-08-04 10:39:23

Trì giới là gì? “Trì” là giữ chặt chẽ; “Giới” là những điều răn dạy, ngăn cấm, mà đức Phật đã chế ra để hướng dẫn các Ðệ tử của Ngài đi vào...

Nhẫn nhục là gì?

Nhẫn nhục là gì?

2021-08-04 10:39:23

“Nhẫn” là nhịn, chịu đựng những cảnh trái mắt nghịch lòng. “Nhục” là điều sỉ nhục, điều xấu hổ, làm tổn thương đến lòng tự ái của mình. Nhẫn...

Video